සහෝදර බ්ලොග් අඩවි.
 .


6 comments

Write comments
August 12, 2016 at 5:47 AM delete

www.yatibada.blogspot.com

Reply
avatar
August 12, 2016 at 5:48 AM delete

1.E-money,Computer, Facebook, Gmail, Dialog දුරකථනයට ලබා ගැනීමට REG[SPACE] danuma ලෙස සදහන් කර 77002 ට sms කරන්න.
2.මව්කිරි ලබා දීමේදී සැළකිලිමත් විය යුතු කරුණු Dialog දුරකථනයට ලබා ගැනීමට REG[SPACE] LMK ලෙස සදහන් කර 77000 ට sms කරන්න
3.දෙමළ විභාග ජය ගැනීමට අවශ්යත දැනුම Dialog දුරකථනයට ලබා ගැනීමට REG[SPACE] demala ලෙස සදහන් කර 77000 ට sms කරන්න.
4. කුංග්ෆු සටන් කලා දැනුම ලබා ගැනීමට Dialog දුරකථනයට ලබා ගැනීමට REG[SPACE] kunfu ලෙස සදහන් කර 77000 ට sms කරන්න.
5.උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාැ දැනුම Dialog දුරකථනයට ලබා ගැනීමට REG[SPACE] economic ලෙස සදහන් කර 77000 ට sms කරන්න.
6.පිළිගත් ආයතනයක රැකියාවක් ලබා ගැනීමටREG[SPACE] LJD ලෙස සදහන් කර 77000 ට sms කරන්න. .(Dialog)

Reply
avatar
PHOTOS
AUTHOR
September 11, 2016 at 11:52 PM delete

www.tryandwin.weebly.com
www.allpoto.weebly.com

Reply
avatar
October 5, 2016 at 8:10 AM delete

www.tryandwin.weebly.com gihillama balannako e money sinhala

Reply
avatar
Sss
AUTHOR
November 1, 2017 at 10:54 PM delete

http://vializer.com/5Kgwĺll

Reply
avatar

ඔයාලගේ අදහස් උදහස් තමයි අපිව දිරිගන්වන්නෙ෴ EmoticonEmoticon